ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
              โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)    ตั้งอยู่เลขที่   ๓๓๑/๔    หมู่ที่     -      ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๒-๐๘๔๓ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๐๘๔๓
E-mail      :     webmaster@Chanwittaya.com      Website     :    http : //www  chanwittaya.ac.th
สังกัด   อบต./เทศบาล/อบจ.    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์     อำเภอ   เมืองเพชรบูรณ์      จังหวัด   เพชรบูรณ์ 
เปิดสอนระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ ๑    ถึง     ระดับชั้น     มัธยมศึกษาปีที่     ๖    จำนวน  ๑๘  ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่           ๕       ไร่         …………-……..…ตารางวา  
     ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
               โรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา)  เป็นโรงเรียนแห่งที่  3  สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.  2539  สมัย  นายชาญ   โฆษิตานนท์   เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2539  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  มีนายเดช  ศุภาสาร  ทำหน้าที่ผู้บริหาร  มีครูช่วยสอน  8  คน
              ต่อมา  เมื่อวันที่  2   ตุลาคม  2539   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   ได้แต่งตั้งให้  นางอรพินท์  บุญเรือง  รักษาการครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา)  แทน  นายเดช  ศุภาสาร
              ปีการศึกษา  2540  ได้เปิดรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุ  3-5  ขวบ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น เด็กเล็ก  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  555  คน  มีครูประจำการ  20  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน ครูอาสาสอนพิเศษ  1  คน  มีนางอรพินท์   บุญเรือง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมาได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นอาจารย์ใหญ่  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา 
              ในปีการศึกษา  2542  คณะเทศมนตรีได้มีมติให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดการศึกษาแยกระดับทั้ง  3  แห่งคือให้  โรงเรียนเทศบาล  1 (บ้านในเมือง)  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดภูเขาดิน)  เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  และโรงเรียนเทศบาล 3  (ชาญวิทยา) เปิดทำการสอนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)
              ปีการศึกษา 2543 ได้เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  ได้ให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
              ปี 2548  นายประมูล  พูลประเสริฐ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทศบาล  3 
(ชาญวิทยา)    และนายนิรัตน์   จันทร์เที่ยง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล  3  (ชาญวิทยา) 
เปิดทำการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4
              ปี 2563 - ปัจจบัน บริหารงานโดย ดร.วรวุฒิ แสงนาก
 
^