โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

บริการ

ฝ่ายบริการ

นางบุษดี  บะคะ

น.ส.รุศดา  บุญปัญญา

นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ

นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์

นางสุนันทา  มิยา

น.ส.สุพิชญา  ชูสกุล

น.ส.เบญจกันย์  จันทร์ทักษ์

นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์

นายนิกร  คงแท้

น.ส.นฤดี  ชัยโฉม

นางยลพัชร์  สีป้อ

นางรัชกุล  ปฐมทศพร

น.ส.อารยา ณ ลำพูน

น.ส.ลักขณา  จินากลึง

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843