โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

บุคลากร

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

ดร.เสกสรร  นิยมเพ็ง
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

 

นายเดชเลิศ  ม่วงอ่ำ
รองนายกเทศมนตรีรเมืองเพชรบูรณ์

 

นายนราวุธ  กุนาคำ
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

 

นายสหพัฒน์  พรพฤฒิพันธ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

 

 

นางสาวสุนี  มังคลารัตนศรี
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

 

นางจินตนา  ทรัพย์ปริญญาพร
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

 

นายวันเฉลิม  เพ่งพินิจ
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

 

นายภาสภณ  ไกรเกตุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

 

นายนิรัตน์  จันทร์เที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843